Jak przystąpić do programu?


Home Bon TurystycznyJak przystąpić do programu?

Zarejestruj się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złóż oświadczenie. Jakoprzedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podajesz następujące dane:

 

- imię i nazwisko, nazwę lub firmę;

 

- adres zamieszkania – w przypadku, gdy reprezentujesz przedsiębiorcę turystycznego będącego osobą fizyczną, adres siedziby – w przypadku, gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;

 

- numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 

- informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

 

- numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;

 

- informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;

 

- numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;

 

- adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;

 

- numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;

 

- imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

 

Więcej na: https://bonturystyczny.polska.travel/strefa-przedsiebiorcy