O Organizacji


HomeO nasO Organizacji

Jako Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej działamy od 2012 roku na terenie Powiatu Sławieńskiego na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, zrzeszając wszystkie gminy znajdujące się na tym terenie.


Celami działania Organizacji są:

 1. W zakresie promocji obszaru jej działania:

 1. kreowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie,

 2. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego, osób, instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,

 3. zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar działania Organizacji,

 4. wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów,

 5. koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w gminach należących do Organizacji,

 6. kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,

 7. wspieranie lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej,

 8. tworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych branży turystycznej z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,

 9. propagowanie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,

 10. propagowanie idei rozwoju turystyki jako wiodącej gałęzi gospodarki,

 11. wspomaganie funkcjonowania informacji turystycznej.

 1. Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

 2. Podejmowanie działań na rzecz młodzieży i osób starszych.

 

Podstawowe zadania Organizacji to:

 1. Promocja regionu w kraju i za granicą w szczególności poprzez:

 1. organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach, wystawach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych,

 2. organizowanie imprez promocyjnych,

 3. publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,

 4. organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.

 1. Inspirowanie, pomoc w tworzeniu i promocja lokalnych produktów turystycznych.

 2. Organizacja i prowadzenie systemu informacji turystycznej w tym Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w siedzibie Organizacji.

 3. Inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych.

 4. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizację celów statutowych Organizacji.

 5. Delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp. mających wpływ na rozwój turystyki.

 6. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych.

 7. Współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz rozwoju turystyki.

 8. Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki i innych zgodnie z celami Organizacji.

 9. Podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.