Regulamin


Home50+Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu SławieńskiegoRegulamin

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34 z dnia 8 grudnia 2015r.

Zarządu Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej

 

REGULAMIN

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO


I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego został utworzony jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz swojego rozwoju intelektualnego.
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku, o którym mowa, nosi nazwę: Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego w skrócie UTWPS.
 3. Siedzibą UTWPS jest miasto Sławno, powiat sławieński.
 4. Terenem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego jest powiat sławieński.
 5. Podstawowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego reguluje niniejszy Regulamin.
 6. UTWPS nie mam osobowości prawnej i stanowi jednostkę działającą w strukturach Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej.
 7. UTWPS powołany jest na mocy uchwały zarządu Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej.

§ 2

            Program UTWPS obejmuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, biologicznospołecznych, promocji zdrowia, bezpieczeństwa, informatyki, wiedzy o kulturze i sztuce oraz języków obcych.

           § 3

Podstawowe formy działalności UTWPS:

 1. Wykłady dla słuchaczy
 2. Konferencje i seminaria, zajęcia fakultatywne w ramach sekcji tematycznych, kursy, szkolenia, warsztaty itp.
 3. Szkolenia integracyjne, zajęcia ruchowe, wycieczki.

II RADA PROGRAMOWA

§ 4

 1. Program zajęć UTWPS ustala i jego realizację zapewnia powołana Zarządzeniem Starosty Sławieńskiego Rada Programowa UTWPS.
 2. Przewodniczącym Rady Programowej jest Starosta Sławieński.
 3. Rada Programowa składa się z 5 członków.
 4. Rada Programowa stanowi organ doradczy Kierownika UTWPS, który jednocześnie z urzędu jest jej członkiem.
 5. Na wniosek Przewodniczącego, Rada Programowa powołuje dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.
 6. Tryb pracy Rady określają wewnętrzne ustalenia.
 7. Odwołanie Rady Programowej następuje w trybie powołania.

§ 5

Zadaniem Rady Programowej jest określanie kierunków działalności naukowej i dydaktycznej oraz ustalenie tematyki seminariów i wykładów.
         
III WARUNKI PRZYJĘCIA

       § 6

 1. Słuchaczem UTWPS może zostać bez względu na poziom wykształcenia każda osoba, która ukończyła 50 lat, jeśli:

1)  Zadeklaruje zdobywanie wiedzy w UTWPS i podpisze deklarację uczestnictwa w zajęciach UTWPS.

2)  Dokona wpłaty wpisowego i opłaty podstawowej obejmującej seminaria fakultatywne i wykłady ogólne (niektóre seminaria mogą być dodatkowo odpłatne).

2. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po       tym okresie Słuchacz może złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku akademickim.
IV ZARZĄDZANIE UTWPS

§ 7

 1. Rektorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego jest Przewodniczący Rady Programowej – Starosta Sławieński.
 2. Kierownikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego jest Prezes Zarządu Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, który przy współpracy Rady Programowej zapewnia organizację naukowej i dydaktycznej działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Sławieńskiego.
 3. Do obsługi administracyjno-organizacyjnych kierownik UTWPS powołuje pełnomocników i punkty obsługi słuchaczy – dziekanaty, odpowiednio dla każdej grupy w Sławnie i Darłowie.
 4. Wszyscy słuchacze zobowiązani są podporządkować się poleceniom osób zarządzających UTWPS dotyczącym porządku i jego organizacji.

V REPREZENTACJA SŁUCHACZY

§ 8

 1. Słuchacze mogą powołać z grona każdej grupy (Sławno, Darłowo) Radę Słuchaczy na okres trwającego roku akademickiego. Wybory odbywają się na spotkaniu inauguracyjnym w obecności Przewodniczącego lub Członka Rady Programowej UTEPS. W skład Rady Słuchaczy wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz jeden członek
 2. Rada Słuchaczy działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Kierownika UTWPS.
 3. Rada Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy.
 4. Rada Słuchaczy ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi tematyki seminariów, wykładów i zajęć dodatkowych oraz w sprawach organizacji UTWPS, może inicjować zorganizowanie nowych sekcji, kursów, grup zajęć czy imprez. Powinna współtworzyć w grupie atmosferę życzliwości i zgodnego działania.      
 5. Każda sekcja czy grupa zajęciowa może powołać starostę, który koordynuje sprawy organizacyjne z Radą Słuchaczy oraz Kierownikiem UTWPS lub jego pełnomocnikiem.
 6. Z ważnych powodów Rada Słuchaczy może wystąpić z wnioskiem do Kierownika UTWPS o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy.

 

VI PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

§ 9

1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza UTWPS określa niniejszy regulamin.

2. W szczególności słuchacze UTW maja prawo do: zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturowych, turystycznych oraz udziału w pracach Rady Słuchaczy

3. Wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

4. Posiadania indeksu słuchacza. 

§ 10

Prawa słuchacza wygasają w przypadku skreślenia z listy słuchaczy.

§ 11


Prawa słuchacza wygasają w przypadku:  
1. Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.          
2. Z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy.

§ 12


Słuchacze UTWPS mają obowiązek:  
1. Uczestniczenia w zajęciach umieszczonych w planie zajęć.     
2.  Zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, podczas zajęć teoretycznych oraz poprzez udział w sekcjach zainteresowań i w zajęciach fakultatywnych.     
3.  Postępowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego.   
4.  Poszanowania i dbałości o mienie UTWPS i instytucji
współpracujących.
5.  Terminowego wpłacania opłat za semestr akademicki - do 31 stycznia za pierwszy semestr oraz do 30 września za drugi semestr roku akademickiego (pełną opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok akademicki).
                                                  VII PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

§ 13

 1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 czerwca i podzielony jest na dwa semestry.
 2. Słuchacze zobowiązani są do złożenia deklaracji oraz dokonania czesnego przed każdym rozpoczynającym się semestrem zgodnie z wyznaczona przez kierownictwo UTWPS datą.
 3. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości słuchaczom przed rozpoczęciem każdego semestru w danym roku akademickim.

 

 

VIII SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

§ 14

Utrata praw słuchacza UTWPS następuje wskutek:
1.  Dobrowolnego wystąpienia z UTWPS złożonego pisemnie (jeśli 5 dni przed rozpoczęciem semestru Słuchacz zgłosi swoją rezygnację, otrzyma zwrot wniesionych opłat z wyłączeniem wpisowego).
2. Skreślenia z listy słuchacza przez Kierownika UTWPS z powodu nie wniesienia opłat w określonych terminach lub nie przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego. niewłaściwego postępowania albo zachowania godzącego w dobre imię Uniwersytetu (na wniosek Rady Słuchaczy UTWPS). 
3.  Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika UTWPS do Rady Programowej UTWPS, która przy obecności co najmniej 3/5 swojego pełnego składu podejmuje wiążące decyzje.
4.  Rozstrzygnięcie Rady Programowej UTWPS w sprawie jest ostateczne.


IX UKOŃCZENIE UTWPS

§ 15

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest zdanie egzaminu semestralnego ze znajomości minimum podstaw zagadnień objętych programem nauczania.
 2. Słuchacze nie zdają egzaminów z poszczególnych zajęć, a warunkiem wpisu do indeksu jest obecność na wykładach i seminariach.  
 3. Decyzję o kontynuowaniu nauki na kolejnym roku akademickim słuchacze podejmują po ukończeniu danego roku, wypełniając nową deklarację.
 4. Słuchaczom, którzy ukończą trzy lata akademickie 
  (6 semestrów) zostanie przyznany certyfikat Złotego Słuchacza UTWPS
 5. Słuchaczom, którzy ukończą 5 lat akademickich 
  (10 semestrów) zostanie przyznany certyfikat Platynowego Słuchacza UTWPS.

 

 

X ZASADY FINANSOWANIA

§ 16

 1. UTWPS utrzymywany jest:         

a) ze środków przeznaczonych przez Powiat Sławieński i inne jednostki samorządu terytorialnego,
b) ze składek słuchaczy,  
c) z wpłat i darowizn,

2. Wpływy i wydatki UTWPS są rejestrowane w ramach dodatkowego konta Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystyczne w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej,
3. UTWPS ma wydzieloną ewidencję przychodów i kosztów w ramach księgowości Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej.


XI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17

 1. UTWPS używa pieczęci podłużnej ma prawo do wydawania zaświadczeń, legitymacji słuchacza i indeksów wg określonych wzorów.
 2. UTWPS prowadzi kampanię informacyjną i propagującą swą działalność, może wydawać czasopismo dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu.
 3. Słuchaczom UTWPS nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Przyjęcie na UTWPS, jak i skreślenie słuchacza z listy nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 18

 1. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zarząd Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z dniem zatwierdzenia przez Radę Programową UTWPS.
 2. Dokonanie opłaty czesnego za dany semestr oraz złożenie podpisanej deklaracji oznaczają zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu UTWPS i wyraża zobowiązanie do jego przestrzegania.